Hutba Feldkirch 24.12.2021

تَكْفُرُونِ وَلاَ لِي وَاشْكُرُوا أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي

 

Sjećajte se vi Mene i Ja ću se vas sjetiti i zahvaljujte Mi i na blagodatima Mojim nemojte biti nezahvalni!

(152. El-Bekare)

 

 

Draga braćo u Islamu,
Današnja hutba će tretirati temu zikrullaha, spominjanja Allaha, apsolutnom imperativu u životu mu'mina. Bez zikrullaha nema vjernika, a srce koje ne spominje Allaha mrtvo je srce. Uzvišeni Gospodar na mnogo mjesta u Kur’anu naređuje da se Njega zikr čini, zikr je spomenut u Kur'anu na 174 mjesta i u čak 83 hadisa.  Poslanika s.a.v.s.

 

„O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite,
i ujutro i naveče Ga veličajte.“ (El-Ahzab, 41.-42.)

 

A da bi zikr ostavio još veći utjecaj na čovjeka, Poslanik, a.s., nas poziva da zikrimo u džematu. On je rekao: ”Kada naiđete pored džennetskih bašti, uzmite njegove plodove.” Ashabi upitaše: ”Božiji Poslaniče, šta su džennetske bašte?” On reče: ”To su halke zikra.”

Šta se dešava kada ljudi zikre u džematu? Muhammed, a.s., je rekao: ”Allah ima meleke koji obilaze po putevima tražeći one koji spominju Allaha. Kada nađu ljude koji spominju Allaha, jedni druge dozivaju: ‘Dođite onome što ste tražili!’ Zatim ih natkrile svojim krilima ispunjavajući prostor do zemaljskog neba, pa ih Gospodar njihov upita – a On bolje zna od njih: ‘Šta kažu Moji robovi?‘ ‘Slave Te, veličaju i zahvaljuju Ti!’, odgovore oni. ‘A jesu li Me vidjeli?‘, upita On, a oni odgovaraju: ‘Ne, tako nam Allaha, nisu Te vidjeli!’ On ih ponovo pita: ‘A šta bi bilo da su Me vidjeli?‘ ‘Da su Te vidjeli, bili bi Ti još više pokorni, i više bi Te veličali!’, odgovore. On ponovo pita: ‘A za šta mole?‘ ‘Mole Te za Džennet’, odgovore oni. ‘A jesu li ga vidjeli?‘, upita On. ‘Ne, tako nam Allaha, nisu ga vidjeli!’ ‘A šta bi bilo da su ga vidjeli?‘,pita On, a oni odgovore: ‘Da su ga vidjeli, više bi za njim žudjeli i više bi ga tražili!’ ‘A od čega traže zaštitu?‘, pita On, a oni odgovaraju: ‘Od Vatre!’ ‘A jesu li je vidjeli?‘, pita On, a oni odgovaraju: ‘Ne, tako nam Allaha, nisu je vidjeli!’ ‘A šta bi bilo da su je vidjeli?‘, pita On. ‘Da su je vidjeli, više bi od nje bježali i više bi od nje strahovali’, odgovore oni, a On kaže: ‘Uzimam vas za svjedoke da sam im oprostio!Jedan od meleka kaže: ‘Među njima je taj i taj, koji je došao zbog neke potrebe!’, a Allah Uzvišeni odgovara:‘Moj oprost će obuhvatiti i njega.’ ”

Zikrullah, je spominjanje Allaha, sjećanje na Njega, veličanje i hvaljenje Njega.

Zikrullah je put čišćenja ogledala naših srca da se u njima ogleda Uzvišena Ljepota  Onoga koji Vječno Živi.

Onoga koj Allaha spominje, i njega Gospodar spominje. Ja sam pri pomisli moga roba na Mene. Ja sam s njim gdje me se sjeti. Ako me se sjeti u sebi i Ja se njega sjetim u sebi, ako Me spomene pred skupom i Ja ću njega spomenuti pred boljim skupom od toga. (Buharija i Muslim) Također, u ovom smislu je i ajet Uzvišenog:

„Sjećajte se vi Mene i Ja ću se vas sjećati, i zahvaljute Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti (poričući ih)“ (El-Bekare, 152.)

Zanimljivo je da za zikrullah u Kur'anu nema mjere, nego Allah kaže mnogo zikr činite, dok su drugi ibadeti ograničeni vremenom, prostorom i količinom. U to spada obavljati 5 dnevnih namaza, postiti mjesec ramazan, davati zekat prema mogućnostima, steći mogućnost za obavljanje hadždža. Međutim, za zikrullah nema mjere.

Od Poslanika, a.s.v.s., nalazimo predaje i dove koje je učio kada je lijegao u postelju, kada je ustajao, kada je ulazio na nečista mjesta, kada bi polazio u pohode ili putovanja, kada bi ugledao pomrčinu Sunca ili Mjeseca, kada bi osjećao savladanost brigama. Nema situacije i događaja koje prate život jednog čovjeka da za to ne može pronaći Poslanikov, s.a.v.s., zikr, jer je on bio taj koji je dozivao Allaha Uzvišenog istinski i nadao se Njegovoj pomoći. Posebno je to bilo izraženo poslije obavljanja namaza, po naredbi Uzvišenog:

„A kada namaz završite, Allaha spominjite i stojeći i sjedeći i ležeći.“ (En-Nisa, 103.)

Pitali su velikana medju tabiinima Hasana el-Basriju: „Jesu li naša srca zaspala, o Šejhu?“ „Dobro bi bilo da su zaspala, jer onaj koji spava – kad se prodrma – on se probudi, ali vaša srca su zamrla, jer se ne bude kad se prodrmaju.“

Potrudimo se, braćo, da ne budemo kao oni koje je Allah opisao kao munafike, a to su oni koji malo Allaha spominju:

„Allaha se sjećaju/zikr čine samo malo.“ (En-Nisa, 142.)

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Da kažem – Subhanallah (hvaljen neka je Allah) i elhamdulillah (hvala Allahu), i la ilahe illallah (nema boga osim Allaha), i Allahu ekber (Allah je iznad svega), meni je draže od svega što sunce grije i obasjava. (Muslim i Tirmizi)

Dragi Allah o tome kaže: ”Ja sam sa Mojim Robom kad god Me on spomene. Ako Me spomene u sebi, i ja njega spomenem u Sebi, a ako Me spomene u društvu, i Ja njega spomenem u društvu, koje je bolje od njegovog. Ako Mi se Moj rob primakne za pedalj, Ja se njemu približim za lakat, a ako Mi se primakne za lakat, Ja se njemu približim za rukohvat. Ako mi dolazi pješice, Ja njemu idem trčeći!

 

Zbog ovolike vrijednosti zikra, pogotovo zajedničkog zikrullaha u džematu, odlučio sam da nedjeljom iza jacije u džematu obavimo zajednički medžlisi zikr- ne za umrle, nego za nas žive da nam srca ne zamru i da nam se inša'Allah otvore kapije Allahovoga bereketa i da ova zajednica ruhanijetski oživi.

 

Amin ya Allah!